Zásady ochrany osobních údajů
Společnost Köder s.r.o., která je provozovatelem e-shopu - koeder.cz, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).
Prohlášení o ochraně soukromí
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.
Subjekty údajů mají nárok na:
Právo na přístup umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.
Právo na opravu umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí o opravu.
Právo na výmaz (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:
・ Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;
・ zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
・ rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).
・ osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
・ subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.
V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.
Právo na omezení zpracování ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:
・ Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
・ jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával);
・ ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
・ jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.
Právo vznést námitky umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů. V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.
Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:
Köder s.r.o.
U Prioru 3
160 00 Praha 6
IČ: 49622714 DIČ: CZ49622714
Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@koeder.cz
ÚČELY, PRÁVNÍ TITULY A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud si na e-shopu koeder.cz objednáte zboží, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku vyřídit.
Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, jméno firmy, IČO, DIČ, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.
Jste-li zákazník e-shopu koeder.cz, tzn. dokončil(a) jste objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti Köder s.r.o., tj. zejména za účelem nabízení dalšího zboží z nabídky e-shopu koeder.cz a zasílání slevových poukazů, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce.
Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, údaje o firmě, údaje o nákupních zvyklostech.
Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení.
V případě, že jste nám udělil(a) dobrovolně souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti Köder s.r.o., tj. zejména za účelem nabízení zboží z nabídky e-shopu koeder.cz, zasílání informací o pořádaných akcích, zasílání slevových poukazů apod., a to na základě právního titulu souhlas.
Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, jméno firmy, e-mailová adresa.
Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo na stránce koeder.cz nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na info@koeder.cz .
Jestliže nám píšete přes kontaktní formulář, on-line chat nebo na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, připomínek, nebo námětů.
PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJU
Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.
Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. dopravu, platební styk nebo vývoj e-shopu koeder.cz) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu.
Jde zejména o tyto činnosti:
za účelem zaplacení objednávky online (platební karta, tlačítko, převod) předáváme osobní údaje poskytovateli služeb ohledně zpracování plateb
za účelem doručení zboží předáváme vaše osobní údaje nasmlouvaným dopravcům (TopTrans).
za účelem vývoje a správy e-shopu koeder.cz a jeho nákupního procesu mají k vašim osobním údajům přístup naši externí vývojáři ze společnosti KoiaKoia
pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.
U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.
PROFILOVÁNÍ
Při nákupu na e-shopu koeder.cz zpracováváme informace o nákupním chování našich zákazníků, na jejichž základě se dají zjistit jejich preference a odhadnout chování v budoucnosti. Toto zpracovávání probíhá výhradně automatizovaně a žádným způsobem se nedotýká práv našich zákazníků. Na základě toho, že algoritmus automatizovaně vyhodnocuje chování zákazníka na webu, vytváříme personalizovanou nabídku zboží.
COOKIES
Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) pomocí něhož používáte e-shop koeder.cz, a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:
uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně,
přihlášení a ověřování. Pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte,
zabezpečení. Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek,
analýzy. Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje,
Cookies využíváme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní nebo pro oslovení zákazníků,
sociální sítě. Některý obsah z našich stránek můžete sdílet s vašimi přáteli.
Navzdory výše uvedenému na základě souborů cookies vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.
ANALYTICKÉ NÁSTROJE WEBU
Statistická data
Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.
Google Analytics
Služba, která umožňuje analýzu našeho e-shopu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.
Sklik, Adwords
Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovali správně, využívají cookies.
 
VAŠE PRÁVA
Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.
Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce osobních údajů na e-mail info@koeder.cz
 
Product added to wishlist